Công trình cô Lệ - khu biệt thự singapore Cầu Rào 2 - TP. Hải Phòng

  • Khách hàng và địa chỉ cô Lệ - khu biệt thự singapore Cầu Rào 2 - TP. Hải Phòng
  • Chủ đầu tư cô Lệ
  • Địa chỉ công trình khu biệt thự singapore Cầu Rào 2 - TP. Hải Phòng