Công trình chú Thuần - Khu biệt thự singapore Cầu Rào 2 - TP. Hải Phòng

  • Khách hàng và địa chỉ chú Thuần - Khu biệt thự singapore Cầu Rào 2 - TP. Hải Phòng
  • Chủ đầu tư chú Thuần
  • Địa chỉ công trình Khu biệt thự singapore Cầu Rào 2 - TP. Hải Phòng